مراحل آزمایش سرپولوس                   

                     Test Process of Outer c.v joint                               

 

 

 

مراحل آزمایش تسمه

 Test Process of Belt

 

مراحل آزمایش شرکت استوان

Test Process of OSTVAN co 

 

نتایج آزمایشات

 Test Report