* سرپلوس ها بصورت کیت می باشد(گردگیر،بست،مهره،گریس)

* مشعلی ها بصورت کیت می باشد(گردگیر،بست،فنر،سه شاخه،گریس)

پراید – تیبا - ریو

قیمت

نماد بسته بندی

نوع کالا

ردیف

300.000

Outer Pride-19T

سرپلوس پراید/19 دنده

1

310.000

Outer Pride-19T/ABS

سرپلوس پراید/19 دنده ABS

2

300.000

Outer Pride-20T

سرپلوس پراید/20 دنده

3

310.000

Outer Pride-20T/ABS

سرپلوس پراید/20 دنده ABS

4

320.000

Outer TIBA-LG

سرپلوس تیبا / ABS

5

310.000

Outer RIO

سرپلوس ریو

6

310.000

Inner short pride/19T

مشعلی پراید /19 دنده

7

310.000

Inner short pride/20T

مشعلی پراید /20 دنده

8

320.000

Inner long pride/19T

مشعلی پراید /19 پایه دار

9

320,000

Inner long pride/20T

مشعلی پراید /20 پایه بلند دار

10

50,000

Tripod pride 19T/BR

سه شاخه پلوس پراید/ 19 کنس مدل پایین

11

50,000

Tripod pride 19T/SR

سه شاخه پلوس پراید/ 19 کنس مدل بالا

12

60,000

Tripod pride 20T/BR

سه شاخه پلوس پراید/ 20 کنس مدل پایین

13

60,000

Tripod pride 20T/SR

سه شاخه پلوس پراید/ 20 کنس مدل بالا

14

670,000

Drive Shaft/Kia Pride/Short/ABS

پلوس پراید/کوتاهABS

15

710,000

Drive Shaft/Kia Pride/Long/ABS

پلوس پراید/ بلندABS

16

690,000

Drive Shaft/TIBA/Short/ABS

پلوس تیبا/کوتاهABS

17

760,000

Drive Shaft/TIBA/Long/ABS

پلوس تیبا/ بلندABS

18

10 0,000

***

شفت پلوس کوتاه پراید

19

110,000

***

شفت پلوس بلند پراید

20

 

پژو 405- 407– پارس - سمند

قیمت

نماد بسته بندی

نوع کالا

ردیف

510,000

Outer 407

سرپلوس پژو 407

21

390,000

Outer P4-24T

سرپلوس پژو 405/ 24 دنده

22

410,000

Outer P4-24T/ABS

سرپلوس پژو 405 / 24 دنده ABS

23

390,000

Outer P4-22T

سرپلوس پژو 405/22 دنده

24

410,000

Outer P4-22T/ABS

سرپلوس پژو 405/22 دنده ABS

25

390,000

Outer P4-22T/HL

سرپلوس پژو 405/22 دنده/ بلند

26

410,000

Outer P4-22T/HL ABS

سرپلوس پژو 405/22 دنده/ بلند ABS

27

390,000

****

سرپلوس پژو 405/22 دنده /29 ABS

28

390,000

Outer/P4/34T

سرپلوس پژو405 /34 دنده

29

410,000

Outer EF7

سرپلوس موتور ملی(22 خار وسط)

30

460,000

Inner short P4/22T

مشعلی پژو405 /22 دنده/کوتاه

31

610,000

Inner long P4/22T

مشعلی پژو 405/22 دنده/بلند

32

460,000

Inner short P4/24T

مشعلی پژو 405/24 دنده/کوتاه

33

610,000

Inner long P4/24T

مشعلی پژو 405/24 دنده/بلند

34

460,000

Inner short P4/34T

مشعلی پژو 405/34 دنده/کوتاه

35

610,000

Inner long P4/34T

مشعلی پژو 405/34 دنده/بلند

36

610,000

Inner long EF7

مشعلی بلند ملی

37

105,000

Tripod P4/24T

سه شاخه پلوس پژو 405/ 24 دنده

38

105,000

Tripod P4/34T

سه شاخه پلوس پژو 405/ 34 دنده

39

105,000

Tripod P4/22T

سه شاخه پلوس پژو 405/ 22 دنده

40

105,000

Tripod EF7

سه شاخه EF7 (22 کنس بزرگ)

41

1,260,000

Drive Shaft/P4/Short

پلوس پژو 405/ کوتاه OEM

42

1,570,000

Drive Shaft/P4/Long

پلوس پژو 405 / بلند OEM

43

1,300,000

Drive Shaft/P4/Short/ABS

پلوس پژو 405/کوتاه ABS/ OEM

44

1,650,000

Drive Shaft/P4/Long/ABS

پلوس پژو 405 / بلند ABS/ OEM

45

پژو 206 , T2/T5/T6 - رانا SD

قیمت

نماد بسته بندی

نوع کالا

ردیف

410,000

Outer P2-21T

سرپلوس پژو 206/ 21 دنده

46

425,000

Outer P2-21T/ABS

سرپلوس پژو 206/ 21 دنده ABS

47

410,000

Outer P2-22T

سرپلوس پژو 206/ 22 دنده

48

425,000

Outer P2-22T/ABS

سرپلوس پژو 206/ 22 دنده ABS

49

410,000

Outer P2/T5

سرپلوس پژو 206/ 5 ABS

50

425,000

Outer P2/T6

سرپلوس پژو 206/ 6 ABS

51

475,000

Inner short P2/22T

مشعلی پژو 206/22 دنده/کوتاه

52

675,000

Inner long P2/22T

مشعلی پژو 206/22 دنده/بلند

53

475,000

Inner short P2/21T

مشعلی پژو 206/21 دنده/کوتاه

54

675,000

Inner long P2/21T

مشعلی پژو 206/21دنده/بلند

55

475,000

Inner short P2/T5

مشعلی پژو 206 5/کوتاه

56

675,000

Inner long P2/T5

مشعلی پژو206-5/بلند

57

475,000

Inner short P2/T6

مشعلی پژو 2066-/کوتاه

58

675,000

Inner Long P2/T6

مشعلی پژو 206-6/بلند

59

118,000

Tripod/P2/21T

سه شاخه پلوس پژو 206/ 21 دنده

60

118,000

Tripod/P2/22T

سه شاخه پلوس پژو 206/ 22 دنده

61

118,000

Tripod/P2/T5

سه شاخه پلوس پژو 206/ T5

62

118,000

Tripod/P2/T6

سه شاخه پلوس پژو 206/ T6

63

34,000

Connector / P2/T6

رابط مشعلی پژو 206 / T6 /اتوماتیک

64

1,480,000

Drive Shaft/P2/Short/T2

پلوس پژو 206/ 2

65

1,680,000

Drive Shaft/P2/Long/T2

پلوس پژو 206/بلند/2

66

1,490,000

Drive Shaft/P2/Short/T2/ABS

پلوس پژو 206/کوتاه/2 ABS

67

1,690,000

Drive Shaft/P2/Long/T2/ABS

پلوس پژو 206/بلند/ 2 ABS

68

1,490,000

Drive Shaft/P2/Short/T5/ABS

پلوس پژو 206/کوتاه/5 ABS

69

1,690,000

Drive Shaft/P2/Long/T5/ABS

پلوس پژو 206/بلند/ 5 ABS

70

1,490,000

Drive Shaft/P2/Short/T6/ABS

پلوس پژو 206/کوتاه/6 ABS

71

1,690,000

Drive Shaft/P2/Long/T6/ABS

پلوس پژو 206/بلند/ 6 ABS

72

1,510,000

Drive Shaft/X12/Short/ABS

پلوس پژو 206/کوتاه/ گیربکس بهینه ABS

73

1,710,000

Drive Shaft/X12/Long/ABS

پلوس پژو 206/بلند/ گیربکس بهینه ABS

74

L90 تندر

قیمت

نماد بسته بندی

نوع کالا

ردیف

415,000

Outer LOGAN

سرپلوس لوگان

75

405,000

Inner LOGAN

مشعلی لوگان

76

98,000

Logan/20T

سه شاخه پلوس تندر/20 دنده

77

97,000

Logan/23T

سه شاخه پلوس تندر/23 دنده

78

1,360,000

DRIVE SHAFT/L90/SHORT

پلوس لوگان/کوتاه

79

1,560,000

DRIVE SHAFT/L90/LONG

پلوس لوگان/ بلند

80

گردگیرها

 

قیمت

نماد بسته بندی

نوع کالا

ردیف

 

5,000

****

گردگیر سر پلوس

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.آخرین قیمت براساس قیمت روز دلار محاسبه می گردد